چاپ چهارم مفاهیم در اصول فقه و کاربرد آن در حل مسائل فقهی و حقوقی اثر علی مظهر قراملکی
چهارشنبه ١٧ دی ١٣٩٩

مفاهیم در اصول فقه و کاربرد آن در حل مسائل فقهی و حقوقی

این کتاب پس از بیان اهمیت بحث از مفاهیم و اشاره به ثمرات فقهی و حقوقی آن، به مفهوم‌شناسی مفهوم پرداخته و پس از طرح و بررسی دیدگاه‌های گوناگون، اقسام مفهوم و منطوق و شیوه دستیابی به مفهوم را بیان می ‌کند. سپس به تبارشناسی مفهوم پرداخته، آن‌گاه قضایایی را که دارای مفهوم است یا در مفهوم داشتن آنها اختلاف است، مورد بحث قرار می‌دهد و کاربرد مفاهیم را در قرآن کریم و متون روایی و منابع فقهی و حقوقی آشکار می‌سازد.

 

لینک خرید کتاب https://b2n.ir/395545

 

خروج