آن سوی خاطرات (۲۵۰ خاطره از سفر به ۲۵ کشور جهان)
شيوه های پرورش خلاقيت با تأکيد بر دانش آموزان ابتدايی افغانستان
نسيم هدايت
وهابیت ایک نظر میں
M.A. Theses Abstracts of Al- Mustafa(PBUH) International University (4)
M.A. Theses Abstracts of Al- Mustafa(PBUH) International University (3)
M.A. Theses Abstracts of Al- Mustafa(PBUH) International University (2)
M.A. Theses Abstracts of Al- Mustafa(PBUH) International University (1)
فلسفة الاخلاق
مباحث المعنی از مجمع البيان في تفسير القرآن
کلام ناب
پيشينه شيعه در قرآن از منظر فريقين (با تأکيد بر آيه هفت سوره بينه)
Manual de Lectura del Corán
بررسی برنامه درسی حوزه‌های علميه شيعه افغانستان در دوران معاصر
فرهنگ تصويری افعال
مصادر السنة الشريفة
درسنامه آشنايی با نهج البلاغه
سرور زنان جهان اُم المؤمنين حضرت خديجه کُبری(س)
منطق تفسير القرآن 1 (اُصول وقواعد التفسير)
قاعده معروف در نظام خانواده از منظر فقه اماميه و حنفيه
تربيت اجتماعی در قرآن
مناسبات امنيت و آزادی از ديدگاه فقهای معاصر
الاثنا عشريّة في الرّدّ علی الصّوفيّة
تفکر سيستمی در مديريت