روش‌های تغيير رفتار در آموزه های دينی و روان شناسی
الإمام علي (ع) وتنمية ثقافة أهل الکوفة
آشنايی با صحيفه سجاديه
نقش روحانیت در دستاوردهای انقلاب اسلامی
همگرایی ملت ها و واگرایی دولت های مسلمان در پرتو انقلاب اسلامی
مجموعه چکیده های پذیرفته شده اولین کنفرانس بین المللی ظرفیت شناسی و تأثیرگذاری فضای مجازی در ارتقای آموزش های دینی
شخصیت و قیام امام حسین(ع) در سخن متفکران غیرشیعی
اسلامی ثقافت اور تهذيب کی تاريخ
مبانی انسان شناختی حقوق بشر در فلسفه اسلامی
تاریخ شهر بُست از ورود اسلام تا دوره معاصر
قرآن و اومانيسم
محیط زیست از منظر قرآن و حدیث و عوامل تخریب آن
دانش بنيان سازی نهاد المصطفی«ص» (راهبردها و راهکارها)
بداية المبتدئ ج2
بداية المبتدئ ج1
الگوی ارزشیابی درونی گروه های آموزشی
مذاکره دولت اسلامی با سایر دُوَل از منظر فقه اسلامی
آموزش فارسی به فارسی کتاب ششم
آموزش فارسی به فارسی کتاب پنجم
تفسیر الکاشف 5
کلام ناب جلد 1
دروس منهجية في فقه الحديث
DIDACTIQUE DE LA LECTURE CORANIQUE
دستور کاربردی زبان فارسی